arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Nieuws

05-04-2024 functieprofiel vacature eindverantwoordelijke/directeur.

ALGEMENE GEGEVENS

Instelling      : VPTZ Land van Cuijk

Functie         : Directeur vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vastgesteld   : 2024.04.04 door het bestuur van de VPTZ Land van Cuijk

PLAATS IN DE ORGANISATIE.

De directeur stuurt de organisatie in algemene zin aan, adviseert het bestuur over het te voeren beleid en legt verantwoording af aan dat bestuur over de aansturing en de resultaten van het gevoerde beleid.

De directeur geeft leiding aan de coördinator, de dag coördinatoren, de medewerker huishoudelijke hulp en indirect aan de vrijwilligers. De directeur vertegenwoordigt de VPTZ Land van Cuijk naar relevante netwerkpartners.

DOEL VAN DE FUNCTIE.

Het realiseren van kwalitatieve vrijwillige palliatieve en terminale zorg van de stichting VPTZ Land van Cuijk, zowel ten aanzien van de Inzet Thuis als in hospice de Cocon.  Ook inzet bij Zorginstellingen behoort tot de mogelijkheden. Het organiseren van de uitvoering en de ontwikkeling hiervan overeenkomstig de missie en de doelstelling van de organisatie. Het optimaal bijdragen aan duurzame continuïteit van zowel de Inzet Thuis als in zorginstellingen als in hospice de Cocon

TAKEN en verantwoordelijkheden

1.Is verantwoordelijk voor de juiste zorg aan de gasten van het hospice en hun naasten, alsmede voor de juiste inzet van vrijwilligers bij cliënten thuis of in zorginstellingen. Is verantwoordelijk voor een respectvol en veilig werkklimaat en werkomgeving voor alle betrokkenen.

2.Geeft leiding aan de coördinator, de dag coördinatoren en de medewerker huishoudelijke hulp, houdt met hen functioneringsgesprekken en bespreekt met hen individueel of gezamenlijk de wijze waarop invulling wordt gegeven aan hun rol.

3.Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van een zorgvuldig en adequaat vrijwilligersbeleid.

4.Bewaakt de deskundigheidsbevordering van medewerkers en (indirect) vrijwilligers, stimuleert en motiveert hen werk gerelateerde trainingen en bijscholingen te volgen, treedt op als casemanager bij verzuim, volgens de wet verbetering poortwachter.

5.Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

6.Initieert beleidsontwikkeling en uitvoering en informeert en overlegt hierover met het bestuur, zet uitvoering van afgesproken beleid in gang, draagt zorg voor een correcte uitvoering hiervan en evalueert periodiek de behaalde resultaten.

7.Vertegenwoordigt de VPTZ Land van Cuijk naar relevante netwerkpartners en participeert in relevante overlegvormen.

UITWERKING IN ACTIVITEITEN.

 1.Organiseren en coördineren van de ondersteuning aan de gasten en hun naasten.

Is verantwoordelijk voor kwalitatief goede gast gebonden zorg zowel voor wat betreft de Inzet Thuis, bij zorginstellingen als in hospice de Cocon.

  • Is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanmelding- en intakeprocedure, zowel voor de Inzet Thuis als in zorginstellingen als in het hospice. Ziet toe op een correcte uitvoering hiervan.

  • Ziet er op toe dat wensen, behoeften en noden worden vertaald in een ondersteuningsaanbod dat wordt afgestemd met andere zorgdisciplines.

  • Organiseert en bewaakt de inhoud, kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg. Is verantwoordelijk voor adequaat overleg met huisarts en verpleegkundigen en coördineert desgewenst het overleg tussen de verschillende disciplines.

  • Zie toe op een correcte afsluiting van de zorg en de nazorg/rouwzorg aan de naasten.

  • Is verantwoordelijk voor de naleving, evaluatie en eventuele bijstelling van de gemaakte afspraken.

2.Leidinggevende verantwoordelijkheden

Geeft leiding aan de coördinator door het periodiek voeren van werkoverleg, het maken van uitvoeringsafspraken en het volgen en het evalueren van de voortgang hierin.

  • Geeft leiding aan de dag coördinatoren door het periodiek voeren van werkoverleg en bewaakt een heldere functiescheiding tussen de functie van coördinator en de taak van dag coördinatoren.

  • Geeft leiding aan de medewerker huishoudelijke hulp door het periodiek voeren van werkoverleg.

  • Voert periodiek functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken met bovengenoemde medewerkers.

  • Is verantwoordelijk voor het werken binnen de afgesproken financiële kaders.

3.Vrijwilligersbeleid

Is verantwoordelijk voor werving, selectie, scholing, training, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers en bewaakt gedelegeerde uitvoeringstaken in deze.

Signaleert knelpunten binnen het vrijwilligerscorps en zoekt naar adequate oplossingen. Informeert de vrijwilligers over landelijke en regionale ontwikkelingen.

 4.Kwaliteitsbeleid

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid en bewaakt gedelegeerde uitvoeringstaken in deze. Overlegt hierover met relevante partners over het verwijsbeleid en bewaakt gemaakte afspraken.

5.Beleidsontwikkeling

Stelt zich voortdurend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de palliatieve en terminale zorg en vertaalt deze in beleidsvoorstellen naar het bestuur.

Is hierin een actieve en initiërende gesprekspartner naar het bestuur. Zet de uitvoering van gemaakte beleidsafspraken met het bestuur in gang en bewaakt de voortgang van de uitvoering en rapporteert hierover naar het bestuur.

Is verantwoordelijk voor het aanleveren van relevante ken- en stuurgetallen naar het bestuur en signaleert significante ontwikkelingen/afwijkingen.

6.Externe contacten

Onderhoudt contacten met relevante externe organisaties en netwerkpartners.

Bewaakt de identiteit en de doelstelling van de organisatie in externe contacten en in de samenwerking met andere zorgdisciplines en organisaties.

Levert een bijdrage aan het versterken van de vrijwilligerszorg als onderdeel van de palliatieve terminale zorg in de regio.

Geeft voorlichting en verzorgt publiciteit, bijvoorbeeld door het samenstellen van voorlichtingsmateriaal, het geven van voordrachten, het schrijven van artikelen en het onderhouden van contacten met de regionale/lokale media.

Onderhoudt contacten met het Landelijk Steunpunt VPTZ over nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van het vrijwilligerswerk terminale zorg.

FUNCTIE-EISEN, VAARDIGHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Kennis.

Heeft kennis en relevante werkervaring op minimaal Hbo-niveau, en beschikt aantoonbaar over leidinggevende vaardigheden. Heeft kennis van palliatieve en terminale zorg en kennis van het werken met vrijwilligers. Heeft inzicht in de eigen organisatie, samenwerkingsverbanden en de sociale kaart in de regio.

Zelfstandigheid.

De directeur werkt zelfstandig binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Voorkomende problemen worden zelfstandig opgelost waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen creativiteit, vindingrijkheid, daadkracht en besluitvaardigheid. Er is een  terugvalmogelijkheid op het bestuur. Analyseren en prioriteiten stellen bij het beoordelen van probleemsituaties is van belang.

Sociale vaardigheden.

Natuurlijk leiderschap, leidinggeven aan de ontwikkeling en veranderingen in de organisatie, optreden als rolmodel voor gewenst gedrag, de kernwaarden in praktijk brengen. Tact en gezag uitstralen zijn belangrijk bij het leidinggeven, evenals motiveren en corrigeren. Inlevingsvermogen, luisteren, doorvragen en geduld zijn van belang in vertrouwensrelaties en het intermenselijk contact met medewerkers, vrijwilligers, gasten en hun naasten. Overtuigingskracht, duidelijkheid scheppen en reflecteren zijn belangrijke competenties.

Risico’s verantwoordelijkheden en invloed.

Er is kans op het veroorzaken van immateriële schade in contacten met cliënten, vrijwilligers en hulpverleners. Er is sprake van verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening en de budgetbewaking. Invloed op het te voeren beleid vindt plaats door het initiëren van  beleidsvoorstellen aan het bestuur.

Uitdrukkingsvaardigheid.

Voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties waaronder informatieoverdracht en het geven van instructies en bij het opstellen van notities en rapportages is een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig. De doelgroep betreft zowel  gasten en hun naasten als medewerkers, vrijwilligers en hulpverleners. Interpreteren en bewust hanteren van non-verbale communicatie is belangrijk.

Didactische vaardigheden zijn vereist voor het verzorgen van opleidingen en trainingen.

Oplettendheid.

Oplettendheid ten aanzien van de behoeften en verwachtingen en mogelijke situationele veranderingen daarin is belangrijk in het contact met medewerkers en vrijwilligers.

Overige functie-eisen.

Daadkracht om gewenste veranderingen in gang te zetten is noodzakelijk waarbij geduld en inlevingsvermogen van belang zijn.

Integriteit is vereist bij het omgaan met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie.

Representativiteit is nodig voor het vertegenwoordigen van de VPTZ Land van Cuijk zowel binnen als buiten de organisatie.

Doorzettingsvermogen is van belang bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Inzicht is vereist ten aanzien van de omgang met ethische en zingevingsvraagstukken zowel bij de Inzet Thuis als in het Hospice.

Inconveniënten.

Psychische belasting kan optreden in contacten met gasten, hun naasten en vrijwilligers waarin regelmatig sprake is van een diepgaande confrontatie met geestelijk en/of lichamelijk leed. Psychische belasting kan optreden bij het inspelen op onverwachte situaties.

 

 

 

23-01-2024

Rabobank steunt Hospice De Cocon

Maandag 8 januari kregen wij van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen een mooie cheque. Directeur Aernout van der Does en ledenraadslid Evelien Baltussen overhandigden op symbolische wijze de bijdrage die vanuit de Rabo Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage gegeven is aan de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk. Bestuurslid Leo Kranendonk en coördinator  Miranda van den Broek namen de cheque namens de stichting in ontvangst.

Mensen in hun laatste levensfase in staat stellen op een menswaardige wijze te sterven. Dat is het doel van de stichting die in de volksmond wordt geassocieerd met Hospice De Cocon in Sint Anthonis. Naast het beheer van het Hospice houdt de Stichting zich ook bezig met “thuis waken”. Om de stichting te helpen bij het verkennen en realiseren van uitbreiding met een aantal kamers heeft Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen een Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage gedaan van €65.000. De bijdrage zal besteed worden aan uitbreiding van de capaciteit. De huidige vier kamers zijn onvoldoende om aan de groeiende vraag in de regio te voldoen en er wordt gekeken naar passende oplossingen voor uitbreiding en modernisering.

Omdat de Rabobank 125 jaar bestaat hebben zij extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van duurzame projecten en initiatieven die de lokale gemeenschap versterken. Met deze Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage geven zij landelijk in totaal € 9,75 miljoen terug aan de samenleving. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is met de capaciteitsuitbreiding van Hospice De Cocon één van de initiatieven die een bijdrage in Land van Cuijk en Maasduinen heeft ontvangen.

20-09-2023

‘Daar komt onze engel aan’

Eén van onze vrijwilligers die in de nachten gaat waken bij mensen thuis, of in een zorginstelling. Het belangrijkste is ER ZIJN.

Ook waken wij overdag bij mensen in de thuissituatie. Mocht dit artikel je aanspreken, ben je benieuwd naar dit vrijwilligerswerk?

neem contact op met de coördinatoren via 0485-381927 of info@vptzlandvancuijk.nl

 

 

 

 

11-01-2023

Terugblik op 2022
We hebben onze gasten mogen begeleiden in Hospice de Cocon, ook hebben we mensen Thuis mogen begeleiden, dit doen we zowel overdag als in de nachten.
Onze vrijwilligers zijn er altijd voor hen, chapeau voor jullie.
Nieuwe vrijwilligers die zich spontaan bij ons aanmelden, helaas zijn er ook vrijwilligers gestopt en hebben we nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig.
Nieuwe ontwikkelingen die we zijn opgestart.
Dank aan de sponsoren die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund!!!
Wat zal 2023 ons gaan brengen, één ding is zeker het allerbelangrijkste is het “er zijn” voor onze cliënten Thuis en voor onze gasten in Hospice de Cocon.
Onze gedachten gaan nu uit naar de naasten die hun geliefden moeten missen.
Wij wensen iedereen een goed uiteinde en alle goeds voor 2023

 

 

01-01-2023

 

Ben jij de vrijwilliger waar wij naar op zoek zijn?

 Heb je belangstelling maar twijfel je nog, neem gerust contact op met één van onze coördinatoren.

 

 

31-12-2022

 

 

Dankzij onze buren zijn wij extra in het licht gezet, dank jullie wel Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs.
Onze boom is super mooi verlicht. Ook een dank je wel aan Jolanda en Ben die deze boom versierd hebben.